KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ("GANYAN CANAVARI") www.ganyancanavari.com veya Ganyan Canavarı mobil platformlarında (Android,IOS) sunulan hizmetler kapsamında işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte, her türlü idari ve teknik önlemleri alarak faaliyetlerini yürütmektedir.

GANYAN CANAVARI; işlediği tüm kişisel verilerinin korunmasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, insan haklarına ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ve en başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ("KVKK") dikkate alarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Kişisel Veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

GANYAN CANAVARI, kişisel verilerinizi başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun şekilde faaliyetleri ve hizmetleri kapsamında işleyebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecek ve pazarlama odaklı profilleme amaçlı olarak sınıflandırabilecektir. GANYAN CANAVARI kişisel verilerinizi;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
İlgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyecektir.

Bu metin KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla veri sorumlusu olarak tarafımızca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME YÖNTEMİ

GANYAN CANAVARI veri işleme faaliyetlerini sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirebilir, işleme faaliyetleri hangi ortamda gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla ve ilkelerle gerçekleştirilmektedir.

GANYAN CANAVARI kişisel verilerinizi;

Üyelik sırasında doldurduğunuz üyelik formu ile elektronik posta bilginiz ve telefon numarası bilgileriniz olarak, Üyelik sonrasında ise hizmetlerimizi kullanmanız sonrasında oluşan site kullanım bilgileriniz, bizimle irtibat kurmanız halinde ise irtibata ilişkin bilgileriniz ve doldurduğunuz formlar ile bağlantılı olan irtibat konunuz ve adres bilgileriniz olarak elde edebilmektedir.

GANYAN CANAVARI'in kendisine iletilmiş bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

GANYAN CANAVARI kişisel verilerinizi üye kaydınızın ve hesabınızın, sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin, kişisel üye profilinizin oluşturulmasında, kişiselleştirilmiş promosyon önerilerinin size iletilmesinde, hizmetlerimiz hakkında bize ulaşmanız halinde memnuniyetinizin sağlanmasında ile ilgili mevzuatlardaki yükümlülükleri doğrultusunda işlenmektedir.

GANYAN CANAVARI ile www.ganyancanavari.com adresindeki Bize Ulaşın aracılığıyla irtibat kurmanız halinde sizin ve irtibat konunuzla ilgili olarak bize iletebileceğiniz kişisel verileriniz teknik desteğin ve kalite ölçümlerinin sağlanması adına kullanılmaktadır.

GANYAN CANAVARI yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerinizi hizmetlerin devamlılığı ve genişletilebilmesi amacıyla reklam, tanıtıcı materyal içeriğinde ve hizmetlerinin pazarlaması amaçlı olarak, KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen ilkeler ile 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde belirtilmiş olan istisnalar kapsamında işlenmektedir. GANYAN CANAVARI tarafından kişisel verileriniz 5. ve 6. madde kapsamında aşağıda belirtilen istisnalar kapsamında işlenmektedir;

İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
GANYAN CANAVARI'in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması,
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GANYAN CANAVARI'in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Söz konusu kişisel verileriniz yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK'nın 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde GANYAN CANAVARI'in yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri ile bağlı bulunduğu kuruluşlar, iştirakler, grup şirketleri ve iş ortakları yanı sıra mevzuatın öngördüğü durumlarda ilgili kamu kurumları ve resmi mercilere yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

GANYAN CANAVARI Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nde belirtilen kişisel verilerinizden gerekli olanlar ancak;

GANYAN CANAVARI'in yasal yükümlülükleri gereği kimliğinizin doğrulanması, dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması suçunun önlenmesi gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda ilgili yetkili kamu kurumları ve resmi merciler ile, GANYAN CANAVARI internet platformlarının ve mobil hizmetlerinin geliştirilmesi için anlaşmalı olduğumuz geliştirici şirketler ile, Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla ileti gönderim hizmeti sağlayıcılar ile, Tarafınızın sitemize üyeliğiniz sonucunda hediye, kampanya ve benzeri kazanımları sonucunda ancak tarafınızın onayı ile ilgili tedarikçiler ile, GANYAN CANAVARI hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve hizmet sunucuları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme standartları kapsamında yurt içi ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

Belirtilen amaçlar ile grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile herhangi bir aktarımımız tüm teknik önlemler alınarak ve mümkün olduğunca kişisel verileriniz anonimleştirilerek gerçekleştirilmekte olup, ilgili şirketlerin sadece GANYAN CANAVARI tarafından belirlenen sözleşmesel amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi işlemelerine yönelik gerekli taahhütler alınmakta ve GANYAN CANAVARI tarafından belirlenmiş amaçlar kapsamında kalmadığı süre boyunca kişisel verilerinizi kullanmalarına izin verilmemektedir.

Kişisel verileriniz GANYAN CANAVARI'nın ve/veya bağlı şirketlerinin yurt dışındaki veri saklama sistemlerinde en son teknolojiler kullanılarak kanuni yükümlülüklerimiz süresince saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin tek sahibi olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f) ve (g) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,info@ganyancanavari.com adresinden bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla GANYAN CANAVARI sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

GANYAN CANAVARI kullanıcılarına kişisel bilgilerini güncelleyebilme ve değiştirebilme olanağını info@ganyancanavari.com adresi ile iletişime geçilmesi veya www.ganyancanavari.com'a üye girişi yapmanız sonrasında "Profilim" menüsünde yer alan "Kişisel Bilgilerim" sayfasının kullanılması yöntemleri ile sunmaktadır.

GANYAN CANAVARI olarak, www.ganyancanavari.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve GANYAN CANAVARI'in gizlilik ilkelerinin sadece www.ganyancanavari.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

GANYAN CANAVARI tarafından kişisel verilerinizin korunması konusuyla ilgili sorularınızı info@ganyancanavari.com adresinden veya www.ganyancanavari.com adresindeki Bize Ulaşın alanından tarafımıza iletebilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRME
Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rasgele bir sayıyı içerirler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar.

Çerezlerimiz, internet sitemizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır. Çerezler üç çeşittir:

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. Sitemizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.
Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erdiği için silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.
Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemizde içerik sunan üçüncü taraflarca bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir. Zaman zaman üçüncü taraf reklam ve analitik çerezlerini GANYAN CANAVARI'i ve hizmetlerini geliştirebilmek amacıyla kullanabilmekteyiz.

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri bulunmaktadır:

Zorunlu çerezler: GANYAN CANAVARI internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin size düzgün şekilde sunulabilmesi kurulan çerezlerdir. Bu tür çerezler hizmetlerimizin sunulması için gereklidir.
İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanmasını sağlayan ve gezinme deneyiminizin geliştirilmesine yarayan çerezler işlevsel çerezlerdir; sizlere daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmamızı sağlarlar. Hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitemizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan çerezler ise analitik çerezlerdir. İlgili trafik çerezleri hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler anonim niteliktedir.
Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde; reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek için, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılan çerezler olarak aşağıdaki gibidir:
Reklam çerezleri: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza özelleştirilmiş reklamcılık çerezleri kullanırlar. Size sunulmuş reklamların etkililiğinin ölçülmesini, bir reklamın kaç kez görüntülendiğini hesaplayabilmeye çalışmaktadırlar. Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
Opera Mobil http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy
Safari Bilgisayar https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR
Safari Mobil https://support.apple.com/tr-tr/HT201265
Android Tarayıcı (Mobil) https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258-231308964&hl=tr&rd=1

Politika’daki Değişiklikler

GANYAN CANAVARI, işbu sayfadaki hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.